Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacje

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

Brak dostawców

Ogólne Warunki Umowne firmy Żejmo & Siatecki s.c. (zwana dalej „Żejmo&Siatecki“).

1. OGÓLNIE- ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowne obowiązują dla wszystkich umów o dostawy towarów zawartych pomiędzy firmą Żejmo&Siatecki a Kupującym. W razie wątpliwości obowiązują one również dla wszystkich przyszłych transakcji handlowych, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki Kupującego, które nie zostaną wyraźnie uznane przez Żejmo&Siatecki, nie są wiążące dla firmy Żejmo&Siatecki, nawet jeśli firma Żejmo&Siatecki nie złoży wyraźnego sprzeciwu.

1.2 Wszystkie porozumienia zawarte pomiędzy firmą Żejmo&Siatecki a Kupującym, kształtujące stosunek prawny inaczej niż w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych, dla swej ważności muszą zostać sporządzone w formie pisemnej.

2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

2.1 Oferty i kalkulacje cenowe firmy Żejmo&Siatecki nie mają charakteru oferty w świetle przepisów prawa cywilnego i nie są wiążące, chyba że Żejmo&Siatecki określi je wyraźnie w formie pisemnej jako ofertę wiążącą. Wszystkie oświadczenia o odbiorze i zamówienia wymagają potwierdzenia przez firmę Żejmo&Siatecki w formie pisemnej lub za pomocą środków pisemnej komunikacji zdalnej, pod rygorem nieważności. To samo dotyczy uzupełnień, zmian i dodatkowych uzgodnień.

2.2 Koszt matryc drukarskich zastosowanych przez firmę Żejmo&Siatecki (jak np. sita, szablony drukarskie i trawione, klisze) zostaną doliczone do faktury dla Kupującego zgodnie z poniesionym nakładem. Żejmo&Siatecki nie ma obowiązku ich przechowywania, ponownego wykorzystania w późniejszym czasie, czy też oddania ich do dyspozycji Kupującemu. Żejmo&Siatecki ma prawo do zniszczenia ich po użyciu.

2.3 Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i jakość matryc drukarskich dostarczonych przez Kupującego ponosi Kupujący. W razie wątpliwości odnośnie prawidłowości i jakości Żejmo&Siatecki ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do sporządzenia na koszt Kupującego wzorów próbnych odbitek. Wszelkie czynności związane z graficznym dopracowaniem zostaną doliczone osobno Kupującemu do faktury.

2.4 W przypadku gdy Kupujący nie określi precyzyjnie miejsca, w którym ma zostać umieszczony nadruk lub Żejmo&Siatecki ze względów technicznych nie będzie mógł umieścić nadruku na podanym przez Kupującego miejscu, nadruk zostanie wówczas umieszczony w miejscu, które firma Żejmo&Siatecki uzna za wykonalne pod względem technicznym.

2.5 Dane dotyczące miar i ciężarów, zdjęcia, rysunki jak również pozostała dokumentacja będąca częścią niewiążącej oferty przedłożonej przez firmę Żejmo&Siatecki pozostaje jej własnością i ma charakter tylko orientacyjny, o ile firma Żejmo&Siatecki wyraźnie nie określi ich jako wiążące.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny obowiązujące w firmie Żejmo&Siatecki bazują na warunkach Incoterm EXW. Prosimy o przestrzeganie w tej kwestii również osobnych uregulowań dotyczących dodatkowych kosztów, które są zawarte na stronach informacyjnych cennika. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto przed naliczeniem podatku VAT.

3.2. Jeśli nie dokonano z Kupującym innych pisemnych uzgodnień, cena nabycia netto jest wymagalna i płatna w momencie otrzymania faktury przez Kupującego. W przypadku złożenia zlecenia następuje sprawdzenie wiarygodności kredytowej Kupującego. W przypadku znacząco negatywnej oceny lub jej zmiany Żejmo&Siatecki zastrzega sobie zastosowanie odmiennych warunków płatności niż ustalone wcześniej z Kupującym.

3.3 Żejmo&Siatecki zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany wysokości cen, jeśli po zawarciu umowy nastąpi zwiększenie kosztów, np. ze względu na wzrost cen surowców, kosztów transportu, czy też kursów walut.

3.4 Kupujący popada w zwłokę również bez upomnienia ze strony firmy Żejmo&Siatecki, jeśli nie dokona płatności w ustalonym terminie określonym na fakturze lub określonym na podstawie ustępu 3.2 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący popada w zwłokę, firma Żejmo&Siatecki ma prawo żądania od danego momentu odsetek w wysokości 5% powyżej aktualnie obowiązującej stawki odsetek ustawowych.

3.5 Każda płatność zostanie zaksięgowana na najwcześniej wystawioną niezapłaconą fakturę. Wszystkie niezapłacone faktury, również jeśli każda z nich jest wymagalna w późniejszym terminie, stają się natychmiast wymagalne, jeśli Klient popada z płatnością najwcześniej wystawionej faktury w zwłokę przekraczającą 5 dni.

3.6 Kupujący ma prawo do potrącenia, również jeśli będą dochodzone roszczenia z tytułu zawiadomień o wadzie lub zostaną podniesione roszczenia wzajemne, tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że roszczenia wzajemne są prawomocne, zostały uznane przez firmę Żejmo&Siatecki lub są bezsporne. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego wzajemne roszczenie opiera się o tę samą umowę sprzedaży.

3.7 Weksle i czeki nie będą przyjmowane przez Żejmo&Siatecki.

3.8 Faktura zostanie dostarczona Kupującemu w formie elektronicznej lub jako wydruk komputerowy pocztą.

4. TERMINY DOSTAW I ŚWIADCZEŃ

4.1 Terminy dostaw i inne terminy, które nie zostały uzgodnione jako wiążące, stanowią tylko niewiążące informacje.

4.2 W przypadku gdy firma Żejmo&Siatecki nie będzie mogła z własnej winy dotrzymać któregoś z wyraźnie ustalonych terminów lub z innych przyczyn popadnie w zwłokę, wówczas Kupujący wyznaczy firmie Żejmo&Siatecki odpowiedni dodatkowy termin, począwszy od dnia wpłynięcia do firmy Żejmo&Siatecki pisemnej informacji stwierdzającej popadnięcie w zwłokę. Po bezowocnym upływie dodatkowego terminu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

4.3 Żejmo&Siatecki ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, jeśli w przypadku umowy chodzi o transakcję o bezwzględnie wiążącym terminie lub jeśli Kupujący wskutek zawinionego przez firmę Żejmo&Siatecki opóźnienia w dostawie jest uprawniony do powoływania się na brak istnienia jego interesu w spełnieniu świadczenia umownego.

4.4 Firma Żejmo&Siatecki w przypadku opóźnienia umowy udziela Kupującemu rękojmi zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeśli opóźnienie w dostawie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych. Firma Żejmo&Siatecki ponosi odpowiedzialność za winy popełnione przez jej przedstawicieli i pomocników, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie nie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych, wówczas odpowiedzialność firmy Żejmo&Siatecki jest ograniczona do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia.

4.5 Jeśli zawinione przez firmę Żejmo&Siatecki opóźnienie w dostawie polega na naruszeniu istotnego zobowiązania umownego, to wówczas firma Żejmo&Siatecki odpowiada zgodnie postanowieniami ustawowymi, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można było przewidzieć.

4.6 Opóźnienie w dostawie spowodowane przez Żejmo&Siatecki nie narusza pozostałych ustawowych roszczeń i praw Kupującego.

4.7 Żejmo&Siatecki ma prawo w każdym momencie do częściowych dostaw i usług, o ile są one wymagane przez Kupującego. Firma Żejmo&Siatecki ma prawo do dokonywania zwiększonych lub zmniejszonych dostaw artykułów wraz z umieszczeniem nadruku lub produkcji specjalnych maksymalnie do kwoty 10% zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zmniejszonej lub powiększonej dostawy.

4.8 Żejmo&Siatecki ma prawo do odstąpienia od powierzonych jej zleceń, jeśli po dokonaniu potwierdzenia zlecenia Żejmo&Siatecki zdobędzie niekorzystne informacje o Kupującym lub ten będzie znajdować się w zwłoce z zapłatą wcześniejszej dostawy. W przypadku nowych klientów Żejmo&Siatecki zastrzega sobie prawo do dostawy przedpłaconej. Dostawy za granicę mogą odbywać się również za nieodwołaną akredytywą. W razie potrzeby możliwe jest zabezpieczenie dostawy za pomocą gwarancji bankowej.

4.9 W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. strajk, zamieszki itd.) firma Żejmo&Siatecki jest zwolniona z obowiązku dokonywania dostaw.

5. PRZEJŚCIE RYZYKA - WYSYŁKA/OPAKOWANIE

5.1 Załadunek i wysyłka odbywają się zgodnie z Incoterm EXW. Wysyłka odbywa się na ryzyko Kupującego/Odbiorcy. Opakowania nie są przyjmowane z powrotem.

5.2 W przypadku gdy wysyłka zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Kupującego, wówczas Żejmo&Siatecki dokonuje składowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego. W takim przypadku zgłoszenie o gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.

5.3 Firma Żejmo&Siatecki nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie i wady powstałe wskutek uszkodzenia opakowań.

6. RĘKOJMIA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Kupujący ma obowiązek sprawdzenia odebranego towaru pod względem kompletności, uszkodzeń powstałych podczas transportu, oczywistych usterek, jakości i właściwości. Oczywiste wady zostaną zgłoszone przez Kupującego w formie pisemnej firmie Żejmo&Siatecki w ciągu trzech dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. Firma Żejmo&Siatecki nie będzie akceptować zwrotów, jeśli Kupujący nie dokona wcześniej pisemnego zgłoszenia. W przypadku uzasadnionych reklamacji należy dołączyć do dostaw protokół reklamacji i odesłać go wraz z dostawą.

6.2 Żejmo&Siatecki nie jest zobowiązany do rękojmi, jeśli Kupujący nie zgłosi oczywistych braków pisemnie w należytym terminie. Jeśli towar posiada oczywistą wadę zawinioną przez firmę Żejmo&Siatecki, a Kupujący zgłosi ten fakt w formie pisemnej we właściwym terminie, wówczas Żejmo&Siatecki jest zobowiązany – przy wykluczeniu praw Kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny kupna – do dokonania ponownego wykonania zobowiązania, chyba że Żejmo&Siatecki ma – zgodnie z ustawowymi uregulowaniami - prawo do odmowy ponownego wykonania. Kupujący ma obowiązek udzielenia firmie Żejmo&Siatecki odpowiedniego dodatkowego terminu na dokonanie ponownego wykonania zobowiązania w odniesieniu do poszczególnych wad.

6.3 Ponowne wykonanie zobowiązania może odbyć się, zależnie od uznania Kupującego, poprzez usunięcie wady lub dostawę nowego towaru. Firma Żejmo&Siatecki ma prawo do odmowy wybranego przez Kupującego rodzaju ponownego wykonania zobowiązania, jeśli będzie się on wiązać z niewspółmiernie wyższymi kosztami. Podczas ponownego wykonania zobowiązania wyklucza się obniżenie ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego. Usunięcie wady uznawane jest za chybione www.zejmo-siatecki.com; e-mail: office@zejmo-siatecki.com; tel.: +48 531 542 112 Żejmo & Siatecki s.c. , Plac Jana Matejki 1, 65-056 Zielona Góra, NIP: PL9291847779, Regon: 081061748 wraz z drugą bezskuteczną próbą. Jeśli druga próba usunięcia wady jest chybiona lub Żejmo&Siatecki odmawia usunięcia wady w ogóle, wówczas Kupujący może żądać obniżenia ceny kupna lub oświadczyć, że odstępuje od umowy.

6.4 Kupujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad na poniższych warunkach dopiero wtedy, gdy usunięcie wady będzie chybione lub firma Żejmo&Siatecki odmówi usunięcia wady. Nie narusza to prawa Kupującego do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych na poniższych warunkach.

6.5 Firma Żejmo&Siatecki bez uszczerbku dla uregulowania w ust. 4.2 do ust. 6 niniejszych Warunków i poniższych ograniczeń odpowiedzialności ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody dla życia, ciała i zdrowia, które opierają się na nieumyślnym lub umyślnym naruszeniu zobowiązań przez nią samą, jej ustawowych przedstawicieli i pomocników, którym dłużnik powierzył wykonanie zlecenia, jak również za szkody, które są objęte rękojmią zgodnie z ustawą o rękojmi za produkty oraz za wszystkie szkody, które opierają się na umyślnych lub nieumyślnych naruszeniach umowy, jak również podstępnym działaniu firmy Żejmo&Siatecki, jej ustawowych przedstawicieli i pomocników, którym dłużnik powierzył wykonanie zlecenia. Za szkody opierające się na braku gwarancji jakości i trwałości, ale nie występujące bezpośrednio na towarze, firma Żejmo&Siatecki odpowiada jednak tylko wówczas, gdy ryzyko takiej szkody zostało objęte w sposób oczywisty i wyraźny gwarancją jakości i trwałości.

6.6 Wyklucza się idącą dalej odpowiedzialność bez uwzględniania natury prawnej dochodzonego roszczenia. Jeśli odpowiedzialność firmy Żejmo&Siatecki jest wykluczona lub ograniczona, wówczas dotyczy to również osobistej odpowiedzialności zatrudnionych przez nią urzędników, zleceniobiorców, pracowników, przedstawicieli i pomocników, którym powierzyła ona wykonanie.

6.7 W przypadku gdy Żejmo&Siatecki przekazuje przez Kupującego dostawę towarów zgodnie z rysunkami, wzorami lub modelami, to wówczas daje on rękojmię, że poprzez wykonanie, ewentualnie dostawę nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich. Kupujący/Zamawiający pozostawi firmie Żejmo&Siatecki swobodę wszystkich roszczeń wobec osób trzecich wynikających z naruszenia praw ochronnych.

6.8 W przypadku zleceń z nadrukiem zostaną przedłożone firmie Żejmo&Siatecki wymagane przez Kupującego miejsca umieszczania nadruku. Firma Żejmo&Siatecki nie ponosi odpowiedzialności za takie niewłaściwe dostawy, które powstały wskutek niedokładnych danych Kupującego. Przy przedłożeniu szkiców wykonawczych miarodajny jest wyłącznie szkic zatwierdzony przez Kupującego.

7. PRAWO ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

7.1 Firma Żejmo&Siatecki zastrzega sobie prawo własności towaru (towar zastrzeżony) do momentu nadejścia wszystkich płatności wynikających z umowy oraz do momentu zapłaty wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych z Kupującym. Kupujący ma prawo zbyć dalej dostarczony towar tylko w przeprowadzonym właściwie obrocie handlowym. Wszystkie należności powstałe z odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący odstępuje firmie Żejmo&Siatecki już teraz celem zabezpieczenia. Kupujący ma prawo do windykowania scedowanych należności tak długo, jak długo zgodnie z umową spełnia zobowiązania płatnicze względem firmy Żejmo&Siatecki. Kupujący ma obowiązek podania na życzenie firmy Żejmo&Siatecki dłużników scedowanych należności i wszystkich wymaganych danych celem windykacji, jak również wręczenia koniecznej dokumentacji. Kupujący ma obowiązek natychmiastowego poinformowania firmy Żejmo&Siatecki o wszelkich dostępach osób trzecich do dostarczonego towaru znajdującego się pod zastrzeżeniem własności lub do scedowanych należności. Przeniesienie własności na zabezpieczenie, sprzedaż zabezpieczeń, zastaw jak również innego rodzaju rozporządzenia wymagają uprzednio pisemnej zgody firmy Żejmo&Siatecki. W przypadku gdy Kupujący znajduje się w stanie upadłości Żejmo&Siatecki ma prawo żądania od każdorazowego syndyka scedowania prawa na jeszcze otwarte świadczenia wzajemne za towar zbyty przez dłużnika upadłego.

7.2 Kupujący ma obowiązek powiadomienia niezwłocznie w formie pisemnej firmy Żejmo&Siatecki o wszystkich interwencjach osób trzecich, a w szczególności o czynnościach egzekucyjnych, jak również innych naruszeniach jego własności. Kupujący pokryje wszystkie szkody i koszty poniesione przez Żejmo&Siatecki, które powstały wskutek naruszenia tego zobowiązania i wskutek niezbędnych działań interwencyjnych podjętych przez osoby trzecie.

7.3 Jeśli mimo upomnienia przez Żejmo&Siatecki Kupujący nie spełnia obowiązku dokonania płatności, wówczas Żejmo&Siatecki ma prawo do żądania wydania zastrzeżonego towaru będącego jeszcze jego własnością bez wyznaczania uprzednio dodatkowego terminu. Powstałe przy tym koszty transportu pokrywa Kupujący. W momencie zajęcia przez firmę Żejmo&Siatecki rzeczy zastrzeżonej ma miejsce zawsze prawo do odstąpienia od umowy. Firma Żejmo&Siatecki jest upoważniona do użytkowania zastrzeżonego towaru po jego odebraniu. Zysk z użytkowania zostanie doliczony – po potrąceniu właściwych kosztów eksploatacji - do zobowiązań firmy Żejmo&Siatecki.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA, WŁAŚCIWE PRAWO, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

8.1 Regulacja stosunków pomiędzy stronami umowy podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2 Miejscem spełnienia świadczeń umownych jakimi są dostawy i płatności jest Zielona Góra. Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla Zielonej Góry. Firma Żejmo&Siatecki jest jednak również upoważniona do składania pozwów w sądzie właściwym dla siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego.

8.3 Kupujący nie ma prawa do odstępowania roszczeń wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody ze strony firmy Żejmo&Siatecki.

8.4 Jeśli któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest lub będzie nieskuteczne, bądź niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.