Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacje

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

Brak dostawców

TERMINY DOSTAW I ŚWIADCZEŃ

1. Terminy dostaw i inne terminy, które nie zostały uzgodnione jako wiążące, stanowią tylko niewiążące informacje.

2. W przypadku gdy firma Żejmo&Siatecki nie będzie mogła z własnej winy dotrzymać któregoś z wyraźnie ustalonych terminów lub z innych przyczyn popadnie w zwłokę, wówczas Kupujący wyznaczy firmie Żejmo&Siatecki odpowiedni dodatkowy termin, począwszy od dnia wpłynięcia do firmy Żejmo&Siatecki pisemnej informacji stwierdzającej popadnięcie w zwłokę. Po bezowocnym upływie dodatkowego terminu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

3. Żejmo&Siatecki ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, jeśli w przypadku umowy chodzi o transakcję o bezwzględnie wiążącym terminie lub jeśli Kupujący wskutek zawinionego przez firmę Żejmo&Siatecki opóźnienia w dostawie jest uprawniony do powoływania się na brak istnienia jego interesu w spełnieniu świadczenia umownego.

4. Firma Żejmo&Siatecki w przypadku opóźnienia umowy udziela Kupującemu rękojmi zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeśli opóźnienie w dostawie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych. Firma Żejmo&Siatecki ponosi odpowiedzialność za winy popełnione przez jej przedstawicieli i pomocników, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie nie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych, wówczas odpowiedzialność firmy Żejmo&Siatecki jest ograniczona do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia.

5. Jeśli zawinione przez firmę Żejmo&Siatecki opóźnienie w dostawie polega na naruszeniu istotnego zobowiązania umownego, to wówczas firma Żejmo&Siatecki odpowiada zgodnie postanowieniami ustawowymi, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można było przewidzieć.

6. Opóźnienie w dostawie spowodowane przez Żejmo&Siatecki nie narusza pozostałych ustawowych roszczeń i praw Kupującego.

7. Żejmo&Siatecki ma prawo w każdym momencie do częściowych dostaw i usług, o ile są one wymagane przez Kupującego. Firma Żejmo&Siatecki ma prawo do dokonywania zwiększonych lub zmniejszonych dostaw artykułów wraz z umieszczeniem nadruku lub produkcji specjalnych maksymalnie do kwoty 10% zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zmniejszonej lub powiększonej dostawy.

8. Żejmo&Siatecki ma prawo do odstąpienia od powierzonych jej zleceń, jeśli po dokonaniu potwierdzenia zlecenia Żejmo&Siatecki zdobędzie niekorzystne informacje o Kupującym lub ten będzie znajdować się w zwłoce z zapłatą wcześniejszej dostawy. W przypadku nowych klientów Żejmo&Siatecki zastrzega sobie prawo do dostawy przedpłaconej. Dostawy za granicę mogą odbywać się również za nieodwołaną akredytywą. W razie potrzeby możliwe jest zabezpieczenie dostawy za pomocą gwarancji bankowej.

9. W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. strajk, zamieszki itd.) firma Żejmo&Siatecki jest zwolniona z obowiązku dokonywania dostaw.